Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski

KANCELARIA

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 5; 22-400 Zamość
797 959 790
mbkp@zamojskolubaczowska.pl

Kancelaria czynna

 

– w dni powszednie w godz. 8.00-9.00 i 16.00-17.00 (1. piątek miesiąca: 8.00-9.00)

 

– w soboty od 8.00 do 9.00.

PODSTAWOWE INFORMACJE

SAKRAMENTY

Chrzest

Czyż nie wiadomo wam, że my wszyscy, którzyśmy otrzymali chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie - jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

 

Rz 6, 3-4

 

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w II i IV niedzielę miesiąca podczas Mszy Św. o godz. 10.00.

 

Spisywanie aktów chrztu dokonuje się w kancelarii parafialnej od poniedziałku do piątku w godzinach jej funkcjonowania.

 

Konferencja dla rodziców i chrzestnych odbywa się w kancelarii parafialnej w piątek przed II i IV niedzielą miesiąca o godz. 16.00.

 

 

 

Rodzice powinni przynieść ze sobą:

 

- skrócony akt urodzenia dziecka

 

- (jeżeli nie mieszkają na terenie naszej parafii) -  Pozwolenie na chrzest dziecka poza własną parafią.

 

- zaświadczenie dla rodziców chrzestnych, które kandydat na chrzestnego/chrzestną pobiera ze swojej parafii (czyli tej, na terenie której mieszka)*

 

 

 

*Wwymagania stawiane rodzicom chrzestnym reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 874 § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 

1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

 

 

 

 

 

Sakrament małżeństwa

Czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. (Mt 19. 4 -6)

Informacje dla pragnących zawrzeć sakramentalny związek małżeński

Pragnący przyjąć sakrament małżeństwa zobowiązani są zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed planowanym ślubem. Oczywiście datę ślubu ustalamy w kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej. Należy pamiętać, że do przyjęcia każdego sakramentu należy być odpowiednio przygotowanym. Przygotowanie bezpośrednie do sakramentu małżeństwa obejmuje cykl nauk prowadzonych przez duszpasterza oraz poradnię rodzinną. Nauki przedmałżeńskie są KONIECZNYM warunkiem przyjęcia tego sakramentu.

Wymagane dokumenty:

Świadectwo chrztu - nie starsze niż sprzed 6 miesięcy

Zaświadczenie o bierzmowaniu (stosowna adnotacja powinna znajdować się na świadectwie chrztu)

Dowody osobiste

Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (ważne jest przez 6 miesięcy - przy czym przynajmniej ostatni dzień ważności dokumentu musi być dniem ślubu)

Pozwolenie na zawarcie małżeństwa poza parafią zamieszkania (TYLKO jeśli oboje nupturienci mieszkają poza naszą parafią)

Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi

 

 

Sakrament małżeństwa - nauki przedmałżeńskie

Nauki przedmałżeńskie w poniedziałek, katecheza z księdzem godz. 17.00, poradnia rodzinna godz. 17.30.

Przez okres wakacji nie będzie nauk przedmałżeńskich

Bierzmowanie

Do sakramentu bierzmowania przystępują osoby, które tego pragną i są odpowiednio przygotowane (Kan. 843 - § 1 i 2 KPK).

Start przygotowań - Eucharystia o godz. 18.00, 18 września.

Pierwsze spotkanie dla kandydatów i rodziców - 12 września po Mszy Świętej o godz. 11.30.

Bierzmowanie w 2023 r. będzie udzielane 12 maja podczas mszy świętej o godz. 18.00.

 

 

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia chorych udziela specjalnej łaski chrześcijaninowi, który doświadcza trudności związanych ze stanem ciężkiej choroby lub starości.

Stosowny czas na przyjęcie namaszczenia chorych zachodzi wtedy, gdy wierny staje wobec niebezpieczeństwa śmierci z powodu choroby lub starości.

Za każdym razem, gdy chrześcijanin zostaje dotknięty ciężką chorobą, może otrzymać święte namaszczenie; również wtedy, gdy już raz je przyjął i nastąpiło nasilenie się choroby.

Sakramentu namaszczenia chorych mogą udzielać tylko kapłani (prezbiterzy lub biskupi). Przy jego sprawowaniu używają oni oleju poświęconego przez biskupa lub w razie potrzeby przez samego prezbitera, który celebruje ten sakrament.

Istota celebracji tego sakramentu polega na namaszczeniu czoła i rąk chorego (w obrządku rzymskim) lub innych części ciała (w obrządkach wschodnich); namaszczeniu towarzyszy modlitwa liturgiczna kapłana - celebransa, który prosi o specjalną łaskę tego sakramentu.
Skutki specjalnej łaski sakramentu namaszczenia chorych są następujące:

- zjednoczenie chorego z męką Chrystusa dla jego własnego dobra oraz dla dobra całego Kościoła;
- umocnienie, pokój i odwaga, by przyjmować po chrześcijańsku cierpienia choroby lub starości;
- przebaczenie grzechów, jeśli chory nie mógł go otrzymać przez sakrament pokuty;
- powrót do zdrowia, jeśli to służy dobru duchowemu;
- przygotowanie na przejście do życia wiecznego.

Sakrament jest udzielany chorym po umówieniu wizyty w zakrystii lub kancelarii.

 

 

Nie bój się

wypłyń na głębię